List of Students

F.Y. B.Com - 2012     Sem-2
P.T. Makadia P.T. Makadia P.T. Makadia P.T. Makadia
Chnababra Banshi H.
Percentage 77.6
Distinction
Bhalodia Dipak J.
Percentage 71.8
Distinction
Majothi rajiya J.
Percentage 71.6
Distinction
Chovatia Khyati C.
Percentage 71.6
Distinction